IEEG, energetski centar je projekat kompanije IEEG iz Stare Pazove koja razvija komunikacionu i energetsku infrastrukturu koja postavlja osnove za održivi razvoj i stvaranje novih radnih mesta i novih preduzeća. Ceo sistem energetskog centra je interaktivan i čini neraskidivu tehnološku platformu za integraciju u nove tržišne trendove i proizvode. Energetski centar se nalazi u opštini Stara Pazova blizu Beograda u Srbiji, jednoj od najatraktivnijih destinacija za investiciona ulaganja u ovom delu Evrope.

U okviru našeg razvojnog programa čistih tehnologija, energetske efikasnosti i tretmana komunalnog otpada privrednog društva „IEEG” MSP-a, Srbija(International Energetic Expert Group), želi da pomene učešće u projektu izgradnje Regionalnog centra za upravljanje otpadom i njegovo pretvaranje u energiju – daljinsko grejanje i elektrana za proizvodnju energije u Celju, Slovenija.

Razvoj studije izvodljivosti biološko-mehaničkog i termičkog tretmana otpada grada Berane (Crna Gora). U mogućnosti smo da sarađujemo na planu strategije prikupljanja otpada u smislu postizanja što je moguće većeg stepena efikasnosti sakupljanja, prerade i reciklaže komunalnog otpada.

IEEG se zasniva i insistira na podizanju svesti o ekonomskom, socijalnom, ekološkom i institucionalnom održivom razvoju. IEEG za cilj ima stalni ekonomski rast, tehnološki napredak, uvođenje više čistih tehnologija, inovativnost celokupnog društva i društveno odgovornog poslovanja koje će dugoročno obezbediti smanjenje siromaštva, bolje korišćenje resursa, smanjenje zagađenja, očuvanje biodiverziteta, a samim tim i unapređenje zdravstvenih uslova i kvaliteta života